-
-

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ PODATKOWYM ON-LINE

Wychodząc na przeciw sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2, postanowiliśmy umożliwić Państwu bezpieczne spotkanie on-line z Doradcą Podatkowy.

Spotkanie może odbyć się bez wychodzenia z domu.

Po wcześniejszym umówieniu terminu wyślemy Państwu link do spotkania on-line.

Bardzo serdecznie zachęcamy do spotkań tego typu, zapewni to Nam jak i Państwu spokojną i swobodną rozmowę.

Ograniczymy dzięki temu, do minimum, kontakt z innymi osobami, a co za tym idzie podniesiemy bezpieczeństwo spotkania, które obecnie jest tak bardzo ważne.

W celu umówienia spotkania on-line proszę o kontakt email: bok@bomat.pl lub pod numerem telefonu: 605-180-006.

 

NOWE JPK_V7 i JPK_V7K OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020R.

Od 1 października 2020r weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku oznaczania sprzedaży towarów i usług kodami GTU, oznaczenia typu dowodu sprzedaży oraz tzw. procedury sprzedaży  .

Kody te podzielone zostały przez Ministerstwo Finansów według ryzyka wystąpienia nadużyć bądź oszustw podatkowych.

Grup kodów GTU jest 13. Prawidłowe oznaczenie kodem jest bardzo istotne, bowiem będzie on wykazywany w pliku JPK_V7 (nowy plik, który będzie przekazywany do US zamiast deklaracji VAT).

Ustawodawca obowiązek samodzielnego wyznaczenia odpowiedniego kodu GTU przeniósł bezpośrednio na przedsiębiorców, którzy, jak twierdzi Ministerstwo, najlepiej znają specyfikę dokonywanych transakcji.

Z przepisów wprost nie wynika obowiązek umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach.

Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży odwzorowanej bezpośrednio w pliku JPK_V7.

 

Lista towarów i usług podlegająca obowiązkowi oznaczania kodami GTU:

 

    •     kod GTU 1 - sprzedaż alkoholu;

    •     kod GTU 2 - handel paliwem;

    •     kod GTU 3 - sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych;

    •     kod GTU 4 - wyroby tytoniowe;

    •     kod GTU 5 - handel odpadami, surowcami wtórnymi itp.

    •     kod GTU 6 - urządzenia elektroniczne;

    •     kod GTU 7 - sprzedaż pojazdów i części;

    •     kod GTU 8 - wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie;

    •     kod GTU 9 - handel lekami;

    •     kod GTU 10 budynki i budowle;

    •     kod GTU 11 - usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów      

          cieplarnianych;

    •     kod GTU 12 - usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne,  

          zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe,      

          badaniami rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

    •     kod GTU 13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

 

 

Dodatkowymi oznaczeniami, jakie powinny znaleźć się na fakturze sprzedaży są oznaczenie dowodu sprzedaży:

 

   •  RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

   •  WEW – dokument wewnętrzny;

   •  FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d u. VAT tzw. faktura do paragonu.

     

Kolejnym oznaczeniem wprowadzonym nowymi przepisami jest umieszczenie na fakturze sprzedaży tzw. procedury sprzedaży:

 

      • SW - sprzedaż wysyłkowa;

      • EE - usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne;

      • TP – powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy towarów;

      • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnych;

      • TT_D – dostawa towarów w ramach transakcji trójstronnej;

      • MR_T – marża (usługi turystyczne);

      • MR-UZ – dostawa towarów używanych;

      • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (procedura 42);

      • I_63 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (procedura 63);

      • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia;

      • B_SPV_DOSTAWA – bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika;

      • B_MPV_PROWIZJA – transfer bonu różnego przeznaczenia;

      • MPP – mechanizm podzielonej płatności.

 

MASZ PRACOWNIKÓW  - nie wiesz jak sprawdzić zwolnienie lekarskie?

 

Od 1 grudnia 2018 roku wszystkie zwolnienia lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej.

Dla Pracodawcy zwolnienie lekarskie pracownika będzie widoczne na koncie Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik nie będzie zobowiązany dostarczać zwolnienia lekarskie Pracodawcy w formie papierowej.

 

Jeżeli chcesz mieć dostęp do zwolnień pracowników musisz mieć dostęp do konta Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

 

Jest kilka sposobów zalogowania do PUE:

 

- przez profil zaufany  (epuap);

 

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

 

- przez bankowość elektroniczną;

 

- za pomocą loginu i hasła do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

 

Jeżeli masz wątpliwości jak to zrobić lub chcesz zlecić obsługę profesjonalnej firmie zadzwoń, a my pomożemy rozwiązać Twój problem tak, aby elektroniczne zwolnienia lekarskie pracowników nie spędzały Ci snu z powiek.

 

 

PRZEKAŻEMY ZA CIEBIE JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE DO URZĘDU!!!

 

Zgodnie ze zmianami przepisów:

Comiesięczne przekazywanie w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:


• 1 lipca 2016r. – duże podmioty
• 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
• 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy

 

Definicja mały i średni podmiot:


U S T AWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:
Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Ordynacja podatkowa - termin przekazywania do urzędu JPK


Art. 82. § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji:
1) na pisemne żądanie organu podatkowego – o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę;
2) bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji,
o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej,
o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

 

 

 

- - - - - - - - - -